Przedszkole nr 68 w Poznaniu

DRODZY RODZICE !!!

Informujemy, że od dnia 25.03.2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji, nauczyciele pracują zdalnie. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z zamieszczonymi treściami w zakładce - "Materiały dydaktyczne"

DRODZY RODZICE !!!

Na naszej stronie w panelu "Dla Rodziców" , powstała nowa zakładka "Materiały dydaktyczne" w której sukcesywnie, będą dodawane materiały , które mogą Państwo wykorzystać  w trakcie zdalnego nauczania. 

Życzymy miłej zabawy ! :)

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne:

 • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 dotyczy dzieci z roczników   2014-2017,
 • Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe    (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1148) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali naobszarze danej gminy,

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. 
 • Druk         wniosku          wraz    ze        stosownymi     oświadczeniami          można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stronhttp://www.nabor.pcss.pl/poznan,  http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce).

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (wskazanej na pierwszym miejscu). 

Wnioski będą aktywne dzień przed rozpoczęciem rekrutacji. 

 

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

 1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   Kryteria te mają jednakową wartość - 260 punktów.

   1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

   Uchwałą nr XXII/401/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r. określono następujące kryteria samorządowe:

   KRYTERIUM

   LICZBA

   PUNKTÓW

   oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 

   – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

   30 pkt;

   rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki

   60 pkt;

   wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

   za I preferencję

   za II preferencję

   za III preferencję 

   za IV preferencję 

   za V preferencję 

    

   50 pkt;

   30 pkt;

   20 pkt;

   10 pkt;

   1 pkt;

   wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki

   15 pkt;

   oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna

   30 pkt;

   prawnego samotnie wychowującego dziecko 

    

   wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie  z Programem Szczepień Ochronnych

   – kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych

   nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych

   60 pkt.

    

   Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów.

   (oświadczenia, zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu

   miasta/gminy lub z CEIDG, kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego,                       w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru      ze zgodnym numerem referencyjnym). Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium – oznacza brak punktów za dane kryterium. 

   Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie

   przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych                                  lub w przedszkolach. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

 • Od dnia 10 marca do dnia 24 marca 2020 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja. 
 • Dnia 9 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
 • Od dnia 9 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2020 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 • Dnia 20 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji         

– wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki. 

 • Dnia 20 kwietnia 2020 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

 

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o          sporządzenie uzasadnienia   odmowy          przyjęcia         komisja           rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Brak zakwalifikowania dziecka do przedszkola

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnego

przedszkola Rodzic otrzyma imienne skierowanie dla swojego dziecka  do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi  lub  przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ prowadzący, które dysponuje wolnymi miejscami.   Skierowania  będą   sporządzane   w   dniach  od                                 

19 maja  do dnia 19 czerwca 2020 r

 Rekrutacja uzupełniająca

Po     zakończeniu    postępowania     rekrutacyjnego     oraz     sporządzenia     skierowań                               

dla       kandydatów    nieprzyjętych przedszkola    dysponujące    wolnymi         miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

 • Od dnia 22 czerwca do dnia 25 czerwca 2020 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej  w pierwszej preferencji. 
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać  w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron: 

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,  http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 • Dnia 3 lipca 2020 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych    i           listy kandydatów    niezakwalifikowanych           (lista zakwalifikowanych       dzieci do        postępowania rekrutacyjnego            nie       jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
 • Od dnia 3 lipca do dnia 7 lipca 2020 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych. 

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 • Dnia 9 lipca 2020 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie  w       placówkach     list dzieci przyjętych       i           list       dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki. 
 • Dnia 9 lipca 2020 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

 Procedura odwoławcza

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DRODZY RODZICE !!!

Nadszedł  czas składania przez Państwa DEKLARACJI O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola  od dnia

3 marca 2020 r. pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2020/2021.

Wypełnioną deklarację skaładają Państwo w przedszkolu w terminie: od 3 marca do 9 marca 2020 r.

Brak złożonych deklaracji będzie jednoznaczny z rezygnacją z dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szolnym 2020/2021.

Wszelkie informacje w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego  znajdują się w zakładce  DLA RODZICÓW - REKRUTACJA

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE DOKUMENTY DO POBRANIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE BĘDĄ AKTUALIZOWANE.

 

Następna strona