Przedszkole nr 68 w Poznaniu

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

                  

Terminy postępowania rekrutacyinego

  •  Dnia 3 lipca 2020 r. o godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Listy dzieci będą umieszczone na drzwiach placówki oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA  (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).  
  • Od dnia 3 lipca do dnia 7 lipca 2020 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacią z dalszego procesu rekrutacii.
  • Dokument: POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola bedzie dostępny w przedszkolu lub  klikając na poniższy link:

Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli

Formularz potwierdzania woli - wersja papierowa  

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA !!!

Pisemne potwierdzenie woli należy podać osobiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa ( wejście tylko jednej osoby i zachowanie odległości 2 metrów ) lub przesłać skanem na adres mailowy przedszkola: p68@poznan.interklasa.pl

Jednocześnie informujemy, że w systemie NABÓR będzie możliwośc potwierdzenia woli zapisu dziecka w sposób elektroniczny.

  • Dnia 9 lipca 2020 r. o godz. 12.00 — ogłoszenie — wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
  •  Dnia 9 lipca 2020  r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

 

Procedura odwoławcza

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
  • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
  • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

INFORMACJA

Rekrutacja uzupełniająca

 Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze Dla Rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Od dnia 22 czerwca do dnia 25 czerwca 2020 r. prosimy  składać wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej  w pierwszej preferencji. 

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać  w sekretariacie placówki.

 

 

Następna strona