Przedszkole nr 68 w Poznaniu

DRODZY RODZICE !!!

DRODZY RODZICE DZIECI Z GRUPY „SÓWKI”

Z POWODU BARDZO WYSOKIEJ TEMPERATURY WYJAZD DO KINA W DNIU DZISIEJSZYM (26.05.2019r.) ZOSTAJE ODWOŁANY

 

DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Drodzy Rodzice !!!

Prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym  czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

 1. Zasady ogólne.
 2. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.
 3. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego NABÓR.          
 4. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 5. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać 3  przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
 7. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzony jest do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień.
 8. Rodzic ma prawo zapisać dziecko na dyżur zarówno w lipcu, jak i sierpniu.       

II. Wypełnianie wniosku:

     1. Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:

-       przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej preferowanego,

 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w swoim macierzystym przedszkolu.  
  1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w swoim macierzystym przedszkolu.
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego placówka macierzysta.  
 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 2. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczba miejsc na dyżur wakacyjny stosuje się następujące kryteria i punkty:

a)        w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego (100 punktów),

b)        oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą ( kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (25 punktów),

c)        dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 punktów)

d)      wybór I preferencji (15 punktów),

e)      wybór II preferencji (10 punktów),

f)       wybór III preferencji (5 punktów),

 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie NABÓR oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest terminowe podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia na dyżur w placówce,  do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie NABÓR  i na stronie www.poznan.pl/oswiata.
 6. UWAGA! Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej będzie uruchomiony jeśli wolę przyjęcia na dyżur potwierdzi minimum 15 rodziców.
 7. Przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych  lub specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych. 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do oddziału integracyjnego lub specjalnego składają wniosek o przyjęcie na dyżur bezpośrednio w przedszkolu. Na wniosku rodzic może wskazać 3 przedszkola, w których funkcjonują w bieżącym roku szkolnym oddziały integracyjne lub specjalne. 

 1. Dokumenty

Do wniosków rodzice dołączają oświadczenia:

a)      o zatrudnieniu,

b)      o wielodzietności rodziny,

c)      w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopię orzeczenia.

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZLOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

od 28 maja

do 31 maja

2

Informacja o liście dzieci  zakwalifikowanych
na dyżur wakacyjny

6 czerwca

godz. 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia

do 11 czerwca  

4

Informacja o liście dzieci  przyjętych 
na dyżur wakacyjny

13 czerwca

godz. 12.00

5

Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny

17 czerwca

godz. 12.00

 

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Drodzy Rodzice !!!

Informujemy, że po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miąscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Terminy postępowania rekrutacyinego

 • Od dnia 05 czerwca do dnia 11 czerwca 2019 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron: http://www.nabor.pcss.pl/poznan, http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja
 •  Dnia 17 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
 • Od dnia 17 czerwca do dnia 18 czerwca 2019 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacią z dalszego procesu rekrutacii.

 

 • Dnia 24 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 — ogłoszenie — wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.  Dnia 24 czerwca 2019 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

 

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

DRODZY RODZICE !!!

Informujemy, że zebranie z Rodzicami

dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

 odbędzie się dnia 

04 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00

                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy

 

Następna strona