Przedszkole nr 68 w Poznaniu

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Drodzy Rodzice !!!

Informujemy, że po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miąscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Terminy postępowania rekrutacyinego

  • Od dnia 05 czerwca do dnia 11 czerwca 2019 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.
  • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron: http://www.nabor.pcss.pl/poznan, http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja
  •  Dnia 17 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
  • Od dnia 17 czerwca do dnia 18 czerwca 2019 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacią z dalszego procesu rekrutacii.

 

  • Dnia 24 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 — ogłoszenie — wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.  Dnia 24 czerwca 2019 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

 

Procedura odwoławcza

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
  • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
  • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

DRODZY RODZICE !!!

Informujemy, że zebranie z Rodzicami

dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

 odbędzie się dnia 

04 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00

                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy

 

DRODZY RODZICE !!!

W ŚRODĘ DNIA 03.04.2019 ROKU O GODZINIE 17:00
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE Z RODZICAMI, KTÓRE BĘDZIE DOTYCZYŁO
OGÓLNOPOLSKIEGO PROTESTU NAUCZYCIELI.

DRODZY RODZICE !!!

W związku z powiadomieniem jakie otrzymaliśmy od

AQUANET SA

o przerwie w dostawie wody,

wynikających z prac prowadzonych przez firmę na terenie POZNAŃ OS. KOBYLEPOLE

w dniu 21.03.2019 r. (czwartek)

 w godzinach  od 08:00 do 18:00

jadłospis  tego dnia został zmieniony.

                                                                                                          

Następna strona