Przedszkole nr 68 w Poznaniu

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

UWAGA RODZICE !!!

Po Dniach Otwartych w naszym Przedszkolu, które odbyły się 15 lutego oraz 25 lutego 2019 r. zbliża się czas składania przez Państwa DEKLARACJI O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola  od dnia

25 lutego 2019 r. pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2019/2020.

Wypełnioną deklarację skaładają Państwo w przedszkolu w terminie: od 25 lutego do 3 marca 2019 r.

Brak złożonych deklaracji będzie jednoznaczny z rezygnacją z dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szolnym 2019/2020.

 

DALSZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 dotyczy dzieci z roczników 2013-2016.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.

poz. 996) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danei gminy.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan, http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacia

oraz ze strony internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW/REKRUTACJA

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce).

W rekrutacji na rok szkolny 2019/20 zwiększono możliwość wyboru placówek z 3 do 5!

Wnioski będą dostępne do pobrania od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj. od 4 marca. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (wskazanej na pierwszym miejscu).

Terminy postepowania rekrutacyjnego

Od dnia 04 marca do dnia 15 marca 2019 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.

Dnia 04 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).

Od dnia 04 kwietnia do dnia 09 kwietnia 2019 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia test iednoznacznp z rezygnacia z dalszego procesu rekrutacii.

Dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 — ogłoszenie wyników rekrutacji — wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Dnia 11 kwietnia 2019 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

Informator Rekrutacyjny dla Rodziców do wglądu dostępny jest  na tablicach informacyjnych w szatniach przedszkolnych

KOCHANI RODZICE !!!

Informujemy, że nastąpiły zmiany w nazwach grup przedszkolnych:

Grupa 3/4 latki  - "Biedronki" - dawne "Krasnoludki"

Grupa 4/5 latki - "Tygryski" - dawne "Słoneczka"

Grupa 5 latki - "Żabki" - dawne "Stokrotki"

Grupa 5/6 latki - "Sówki" - bez zmiany

 

INFORMACJA !!!

Po uzgodnieniu z Wydziałem Oświaty i Radą Rodziców zostaje podwyższona stawka żywieniowa za 4 posiłki I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek na kwotę 7,50 zł.

Natomiast stawka żywieniowa za 3 posiłki pozostaje bez zmian w kwocie 7,00 zł.

 

Następna strona