Rekrutacja

CHWAŁA NR XXII/401/VIII/2020

RADA MIASTA POZNANIA

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawieokreślenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 131 ust. 4, 6 i art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) uchwala się, co następuje:

§ 1

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 30 pkt;

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole – 60 pkt;

3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

a) za I preferencję – 50 pkt,

b) za II preferencję – 30 pkt,

c) za III preferencję – 20 pkt,

d) za IV preferencję – 10 pkt,

e) za V preferencję – 1 pkt;

4) wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt;

5) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – 30 pkt;

6) wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 60 punktów, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

§ 2

Ustala się, że wniosek o przyjęcie dziecka może być złożony do nie więcej niż 5 wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 3

Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1:

Lp.Kryterium z § 1:Dokument potwierdzający spełnianie kryterium:
kryterium 1)oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczązaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG
kryterium 5)oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznańkserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)
kryterium 6)wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnychoświadczenie rodzica

§ 4

Traci moc uchwała Nr V/53/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz 

ZARZĄDZENIE NR 61/2021/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 25 stycznia 2021r.

w sprawie    ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust, I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art, 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378) zarządza się, co następuje:

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 1 postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzema.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Mariusz Wiśniewski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

DODATKOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW DO POBRANIA

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na rok 2021/2022

Skip to content